Używamy jedynie niezbędnych plików tekstowych zwanych "cookies" ("ciasteczka"). Więcej w naszej polityce prywatności >>

MATEMATYCZNE PRETEKSTY

 
Konkurs Matematyczne Preteksty - regulamin

 

1. Wstęp.
2. Harmonogram edycji 2013/2014.
3. Punkty i ranking uczestników.
4. Nagrody dla uczestników.
5. Nagrody i upominki dla szkół i koordynatorów.
6. Finanse.
7. Uwagi końcowe.

 
1. Wstęp.
1.1. Uczestnikiem Konkursu Matematyczne Preteksty (KMP) może być wychowanek przedszkola, uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej albo osoba kształcona w systemie edukacji domowej, jeśli zgłosi swój udział w ramach jednej ze szkół biorących udział w Konkursie, po uzyskaniu zgody i identyfikatora placówki od szkolnego koordynatora Konkursu.
     Przedszkole traktowane jest jako klasa 0 szkoły podstawowej i tak też musi być zgłaszane do KMP.

1.2. Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie.
     W przypadku uczestników z klas 0 lub 1 szkoły podstawowej dopuszczalna jest pomoc osób starszych przy czytaniu tekstu konkursowego i treści poleceń.

1.3. Uczestnicy mogą rozwiązywać zadania od chwili ich opublikowania (początek lutego br.), oczekując na przydzielenie im identyfikatorów indywidualnych, niezbędnych do późniejszego przekazania nam odpowiedzi.

1.4. Konkurs rozgrywany jest w 13 kategoriach:
klasa 0 szkoły podstawowej - kategoria SP0,
klasa 1 szkoły podstawowej - kategoria SP1,
klasa 2 szkoły podstawowej - kategoria SP2,
klasa 3 szkoły podstawowej - kategoria SP3,
klasa 4 szkoły podstawowej - kategoria SP4,
klasa 5 szkoły podstawowej - kategoria SP5,
klasa 6 szkoły podstawowej - kategoria SP6,
klasa 1 gimnazjum - kategoria GIM1,
klasa 2 gimnazjum - kategoria GIM2,
klasa 3 gimnazjum - kategoria GIM3,
klasa 1 szkoły ponadgimnazjalnej - kategoria PG1,
klasa 2 szkoły ponadgimnazjalnej - kategoria PG2,
klasa 3 lub 4 szkoły ponadgimnazjalnej - kategoria PG3.

1.5. Organizatorem Konkursu jest firma MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne Marek Matejuk, z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 45 (
www.matejuk.pl).

 
2. Harmonogram edycji 2013/2014.
2.1. W każdej placówce zgłoszonej do Konkursu funkcjonuje jeden szkolny koordynator.
     Jedna osoba może być szkolnym koordynatorem Konkursu w kliku placówkach.
     Szkolny koordynator przekazuje uczniom i rodzicom wstępne informacje o Konkursie i zaprasza do udziału w nim, jednocześnie zgłaszając chęć udziału szkoły w Konkursie poprzez stronę internetową
http://www.matejuk.pl/mp/kmp_szk.htm, a w przypadku awarii lub przeciążenia serwera poprzez stronę https://docs.google.com/forms/d/1y_JPlJaPJi7Z5yEdYgzjW-VG4IAIkpp99xdP4UN9mFw.
     Powyższe zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem, że szkolny koordynator Konkursu uzyskał zgodę dyrekcji swojej szkoły na udział w Konkursie i został wyznaczony do jego przeprowadzenia.
     Po zarejestrowaniu takiego zgłoszenia i zweryfikowaniu danych, przekażemy szkolnemu koordynatorowi [identyfikator szkoły], co powinno nastąpić tego samego lub następnego dnia roboczego.

     Prosimy zgłaszać chęć udziału szkoły jak najwcześniej bo wówczas uczestnicy wcześnie otrzymają swoje indywidualne identyfikatory konkursowe.
     Po upływie niżej wymienionych terminów, zgłoszenie szkoły może zostać przyjęte w miarę możliwości Organizatora. Jeżeli działa formularz zgłoszeniowy to przyjmowane są jeszcze zgłoszenia szkół.
    Ostateczne terminy zgłoszeń szkół to:
     22 lutego 2014 r. - szkoły województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego i zachodnio-
pomorskiego,
     1 marca 2014 r. - szkoły województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mało-
polskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

2.2. Szkolny koordynator przekazuje uczniom swojej szkoły nasz [identyfikator szkoły].
     Uczniowie używają go do indywidualnego zgłaszania chęci uczestnictwa w Konkursie poprzez stronę internetową http://www.matejuk.pl/mp/kmp_ucz.htm, a w przypadku awarii lub przeciążenia serwera poprzez stronę https://docs.google.com/forms/d/1N9Y3z6yykv7HEPSVdgffwarCFNbz32ILOLspD8tpgmw.
     Uczestników niepełnoletnich zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni.
     Jeżeli uczestnik (jego rodzic lub opiekun prawny) nie posiada konta poczty elektronicznej lub istnieje inny bardzo ważny powód uniemożliwiający samodzielne zgłoszenie się uczestnika to - wyjątkowo - zgłoszenia takiego uczestnika może dokonać szkolny koordynator Konkursu.

     Prosimy uczestników o zgłaszanie się jak najwcześniej po otrzymaniu [identyfikatora szkoły] od szkolnego koordynatora bo wówczas wcześnie przekażemy mu indywidualne identyfikatory konkursowe uczestników, niezbędne do późniejszego przesłania odpowiedzi do zadań.
     Ostateczny termin zgłaszania się uczestników to 17 marca 2014 r.
     Na prośbę koordynatorów szkół, które zgłosiły się późno, przesuwamy termin zgłaszania się uczestników do 20 marca br. Formularz zgłoszeniowy przestanie działać 21 marca 2014 r.

2.3. Szkolny koordynator przekazuje zarejestrowanym uczestnikom ich indywidualne [identyfikatory uczestnika].
     Od 22 marca 2014 r. uczestnicy używają ich do indywidualnego przesyłania odpowiedzi do zadań poprzez stronę internetową http://www.matejuk.pl/mp/kmp_odp.htm, a w przypadku awarii lub przeciążenia serwera poprzez stronę https://docs.google.com/forms/d/1_6bX24zLKJDmGCK5bRYFdG3nWP_Dvxk7F-bRGUhr6OU.
     Uczestnik może tylko raz przesłać zestaw swoich odpowiedzi do zadań. Nie dopuszcza się późniejszego uzupełniania lub poprawiania raz przesłanego zestawu odpowiedzi.

     Ostateczny termin przesłania odpowiedzi przez uczestników to 29 marca 2014 r.

2.4. Odpowiedzi do zadań pierwszego etapu zostaną opublikowane do 12 kwietnia 2014 r. a do 14 kwietnia 2014 r. szkolni koordynatorzy otrzymają wyniki swoich uczniów w pierwszym etapie Konkursu, wraz z informacją o osobach zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu.
     Ewentualne odwołania od wyników mogą być składane do 17 kwietnia 2014 r., wyłącznie przez szkolnych koordynatorów Konkursu.

2.5. Drugi etap Konkursu odbędzie się 30 kwietnia 2014 r. w szkołach uczestników i będzie miał formę jednorazowego testu.
     Szkolni koordynatorzy otrzymają koperty z zadaniami i kartami odpowiedzi do drugiego etapu, dla każdego zakwalifikowanego uczestnika, do 25 kwietnia 2014 r.
     Test konkursowy powinien rozpocząć się o 09:00 i trwać co najwyżej 90 minut. Organizator może wyrazić zgodę na przesunięcie czasu rozpoczęcia testu, na prośbę szkolnego koordynatora, przesłaną do Organizatora najpóźniej do 23 kwietnia 2014 r.
     Koperty z zadaniami i kartami odpowiedzi mogą zostać otwarte najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem testu, tylko w obecności uczestników zgromadzonych w sali, w której będą oni rozwiązywali zadania testowe.
     Uczestnicy rywalizujący w tej samej kategorii nie mogą być umieszczeni obok siebie.
     Pracę w sali nadzoruje szkolny koordynator lub osoba przez niego wyznaczona.
     Pracę w sali, w której rozwiązują zadania uczestnicy kategorii SP0 lub SP1, może nadzorować więcej niż jedna osoba.
     Uczestnicy kategorii SP0 lub SP1 powinni rozwiązywać test w sali, w której nie będzie starszych uczestników. Osoby nadzorujące mogą wówczas przeczytać na głos tekst konkursowy i kilka pierwszych pytań do niego a następnie, w trakcie pracy uczestników i na ich prośbę, mogą podchodzić do nich i ponawiać czytanie, nie przeszkadzając innym uczestnikom. Opiekunowie sal nie mogą udzialać żadnych wskazówek dotyczących rozwiązywanych zadań.
     Uczestnicy II etapu Konkursu podczas rozwiązywania zadań mogą używać jedynie niezapisanych kartek oraz piszących na niebiesko długopisów.
     Jeżeli, po rozpoczęciu rozwiązywania zadań, uczestnik opuszcza salę przed zakończeniem Konkursu to pozostawia w sali tekst konkursowy, zadania i kartę odpowiedzi. Jest to równoznaczne z zakończeniem przez niego udziału w Konkursie. Może wrócić do sali dopiero po zakończeniu rozwiązywania zadań przez ostatnią osobę ale nie może wówczas dokonywać żadnych dopisków do swojej pracy.
     Uczestnik, który zakończył rozwiązywanie testu, sprawdza poprawność wypełnienia karty odpowiedzi i przekazuje ją opiekunowi swojej sali, po czym opuszcza salę.
     Po zebraniu wszystkich kart odpowiedzi, szkolny koordynator w obecności co najmniej dwóch uczestników pakuje razem te karty i zakleja opakowanie, zaadresowane wcześniej do Organizatora. Przesyłka ta zostaje nadana tego samego dnia, listem poleconym zwykłym lub paczką zwykłą.
     Wyjątkowo, w przypadku istotnych problemów z nadaniem przesyłki dnia bieżącego, może ona zostać wysłana w pierwszym możliwym późniejszym terminie, nie później jednak niż 6 maja 2014 r.

2.6. Odpowiedzi do zadań drugiego etapu zostaną opublikowane do 12 maja 2014 r. a do 9 czerwca 2014 r. szkolni koordynatory otrzymają wyniki końcowe swoich uczniów w drugim etapie Konkursu, wraz z informacją o osobach nagrodzonych.
     Ewentualne odwołania od wyników drugiego etapu mogą być składane do 12 czerwca 2014 r., wyłącznie przez szkolnych koordynatorów Konkursu.

2.7. Nagrody i upominki zostaną przekazane na ręce szkolnych koordynatorów do 24 czerwca 2014 r.
     W dniu odbioru nagród, lub dnia następnego, szkolny koordynator wysyła Organizatorowi podpisany protokół ich odbioru.

 
3. Punkty i ranking uczestników.
3.1. Przystępując do Konkursu, uczestnik otrzymuje punkty startowe. Doliczane są mu one po udzieleniu odpowiedzi do przynajmniej jednego zadania.
     Uczestnicy z kategorii od SP0 do SP4 otrzymują po 3 punkty startowe.
     Liczba punktów startowych uczestnika z kategorii SP5 lub z kategorii starszej to różnica liczby 5 i jego oceny z matematyki otrzymanej na koniec poprzedniego roku szkolnego.
     Uczestnicy z lepszymi ocenami z matematyki szkolnej dają w ten sposób honorowe fory tym koleżankom i kolegom, którzy jeszcze nie ujawnili swoich talentów matematycznych, dodatkowo zachęcając ich do współzawodnictwa.

3.2. Do liczby punktów startowych uczestnika dodaje się 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W przypadku niepoprawnej odpowiedzi odejmuje się 1 punkt.

3.3. Uczestnicy starają się udzielić odpowiedzi do jak największej liczby zadań.
     Zadania nie muszą być uporządkowane zgodnie z rosnącym stopniem trudności, co oznacza, że łatwe zadanie może znaleźć się także na końcu listy zadań.
     5% liczby uczestników każdej kategorii konkursowej zostaje zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu. Są to uczestnicy, którzy uzyskali w swojej kategorii najlepsze wyniki.
     Organizator Konkursu może złagodzić lub zaostrzyć kryterium procentowe progu kwalifikacyjnego do drugiego etapu. Może on także zastosować kryterium wieku, w przypadku uczestników z równą liczbą punktów. Kwalifikowany jest wówczas uczestnik młodszy, o czym decyduje data urodzenia.
     Jeżeli zaistnieje potrzeba zastosowania dodatkowego kryterium kwalifikacyjnego to brany jest pod uwagę czas przesłania zestawu odpowiedzi do zadań. Kwalifikowany jest wówczas uczestnik, który przesłał odpowiedzi wcześniej.

3.4. Ci uczestnicy drugiego etapu, którzy uzyskają największe liczby punktów w swojej kategorii zostają zwycięzcami Konkursu Matematyczne Preteksty w tej kategorii.
     Ci uczestnicy drugiego etapu, którzy uzyskają największe liczby punktów w ramach klasyfikacji ogólnej, bez podziału na kategorie konkursowe, zostają zwycięzcami Konkursu Matematyczne Preteksty.
     W każdej z wymienionych klasyfikacji nagradzane są 3 pierwsze miejsca, mogące również być zajmowane "ex aequo". Może tu być także zastosowane kryterium wieku, preferujące uczestników młodszych.
     Organizator Konkursu może przyznać także wyróżnienia innym uczestnikom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki.

 
4. Nagrody dla uczestników.
4.1. Najważniejszą nagrodą dla każdego uczestnika jest sukces w kształceniu charakteru i osobowości.
     Decyzja o udziale w Konkursie, zwłaszcza jeżeli wiązała się z pokonaniem niechęci lub strachu, świadczy o umiejętności podejmowania wyzwań i walki z trudnościami, a jak wiadomo, jest to jedna z najważniejszych umiejętności w życiu.

4.2. Każdy uczestnik zgłoszony do Konkursu otrzymuje prawo do 10% rabatu na oferowane przez nas pomoce i książki. Rabat jest jednorazowy i nie łączy się z innymi naszymi rabatami i promocjami. Można go wykorzystać do końca roku szkolnego, w którym odbywa się Konkurs. Przy zamówieniu lub przy jego potwierdzeniu należy podać [identyfikator uczestnika].

4.3. Zwycięzcy drugiego etapu Konkursu i ewentualne wyróżnione osoby otrzymują dyplomy za wynik oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy drugiego etapu otrzymują dyplomy za udział w tym etapie Konkursu.

4.4. Ponieważ środki finansowe na organizaję Konkursu oraz nagrody pochodzą z opłat z tytułu uczestnictwa to nagrody rzeczowe zależą od liczby wszystkich uczestników Konkursu.
     Wśród nagród na pewno znajdą się zestawy
Radosnych Sześcianów oraz inne pomoce dydaktyczne, książki lub upominki, kupione przez Organizatora lub ufundowane przez ewentualnych sponsorów Konkursu.

4.5. Informacje o zwycięzcach i wyróżnionych uczestnikach podawane są na stronie internetowej Konkursu.

 
5. Nagrody i upominki dla szkół i koordynatorów.
5.1. Najważniejszą nagrodą dla szkoły jest możliwość bardzo łatwego, dodatkowego sprawdzenia wielu (a może nawet wszystkich) uczniów w sytuacji, z którą - statystycznie - jest najgorzej na egzaminach kończących poszczególne etapy edukacji czyli na Sprawdzianie w klasie szóstej, Egzaminie gimnazjalnym czy na Maturze.

5.2. Każda szkoła zgłoszona do Konkursu, z której również zgłosili się uczestnicy, otrzymuje prawo do 10% rabatu na oferowane przez nas pomoce i książki. Rabat jest jednorazowy i nie łączy się z innymi naszymi rabatami i promocjami. Można go wykorzystać do końca roku szkolnego, w którym odbywa się Konkurs. Przy zamówieniu należy podać [identyfikator szkoły].

5.3. Szkolny koordynator Konkursu, z którego placówki zgłosi się co najmniej 50 uczestników, otrzyma od nas upominek.

5.4. Szkoły z największymi liczbami uczestników otrzymają nagrody dla "Najlepszych popularyzatorów Konkursu Matematyczne Preteksty" , w postaci
promocyjnych zestawów Radosnych Sześcianów (http://www.matejuk.pl/happy/hc_promocje.htm), innych pomocy dydaktycznych, książek lub upominków.

 
6. Finanse.
6.1. Konkurs jest płatny a środki finansowe na jego organizaję oraz na nagrody pochodzą z opłat z tytułu uczestnictwa. Jednorazowy koszt uczestnictwa to 1 zł.

6.2. Jeżeli opłatę za udział uczniów wnosi Rada Rodziców albo inna instytucja, dla której potrzebna będzie faktura VAT, to dane tej instytucji muszą zostać podane przy zgłoszeniu szkoły do Konkursu a w tytule przelewu należy koniecznie zaznaczyć "Prosimy o fakturę" oraz podać [identyfikator szkoły].
     W wyjątkowych wypadkach szkolny koordynator może przesłać dane takiej instytucji po zgłoszeniu szkoły, nie później jednak niż na 3 dni przed dokonaniem wpłaty.
     W przeciwnym wypadku faktura nie będzie mogła być wystawiona ponieważ wcześniej zniszczeniu ulegnie paragon fiskalny, wystawiony dla danej wpłaty.

6.3. Jeżeli opłata za udział uczniów pochodzi ze zbiórki od nich to szkolny koordynator dokonuje wpłaty zbiorczej.

6.4. Wszystkie wpłaty muszą zostać dokonane najpóźniej do 24 marca 2014 r. na konto bankowe Organizatora, podane do wiadomości szkolnego koordynatora.
     W tytule każdej wpłaty musi się znaleźć [identyfikator szkoły]. W przeciwnym wypadku wpłata może nie zostać właściwie zarejestrowana i zgłoszeni uczestnicy zostaną pozbawieni możliwości udziału w Konkursie. Zwrot takiej wpłaty nastąpi po zakończeniu Konkursu.

6.5. Uczestnicy nie dokonują wpłat indywidualnych. Wpłat może dokonywać tylko szkolny koordynator lub Rada Rodziców.
      Ewentualne niewłaściwie dokonane wpłaty zostaną rozliczone po zakończeniu Konkursu.

 
7. Uwagi końcowe.
7.1. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji Konkursu na terenie szkoły rozstrzyga szkolny koordynator Konkursu.

7.2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

7.3. Wszelkie prawa autorskie, w szczególności do tekstów konkursowych oraz zadań, są zastrzeżone i należą do Organizatora Konkursu.

7.4. Dane osobowe szkolnych koordynatorów oraz uczestników zostały zgłoszone do rejestracji u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7.5. Organizator wierzy w to, że każdy uczestnik wie, iż niesamodzielne rozwiązywanie zadań jest kłamstwem wobec Organizatora oraz oszustwem w stosunku do swoich koleżanek i kolegów, więc żaden uczestnik na pewno nie będzie tak postępował (zgodnie z akceptacją p. 1.2. tego Regulaminu).
     Jeżeli jednak zdarzyłaby się, niestety, sytuacja wskazująca na taką właśnie niesamodzielną pracę to Organizator ma prawo do zweryfikowania wyników tej pracy w dowolny, wybrany przez siebie sposób.
     Potwierdzenie niesamodzielności pracy lub odmowa poddania się takiej weryfikacji oznacza dyskwalifikację.

7.6. Organizator zastrzega sobie - niewyłączne - prawo do życzenia wszystkim uczestnikom jak najlepszej zabawy i jak najlepszych wyników a szkolnym koordynatorom Konkursu jak największej liczby uczestników, dostarczających wielu radości :)

 • Dobre słowo
 • Korzyści z udziału
 • Zadania I etapu konkursu edycji 2013/2014
 • Zgłoszenie szkoły do konkursu
 • Zgłoszenie uczestnika do konkursu
 • Przesyłanie odpowiedzi do zadań I etapu konkursu
 • Odpowiedzi do zadań I etapu konkursu edycji 2013/2014
 • Odpowiedzi do zadań II etapu konkursu edycji 2013/2014
 • Zwycięzcy konkursu edycji 2013/2014
 • Zasięg konkursu
 • O konkursie - komentarz autora
 • Strona główna konkursu

 • Książka "Matematyczne Preteksty. 50 zadań"
 • inne matematyczne preteksty
 • wykład podczas XXIII SDM
 • warsztaty dla nauczycieli


 • Radosne Sześciany:  W ramach XXIII Szkoły Dydaktyki Matematyki odbył się 04-09-2009, na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, wykład i warsztaty dla nauczycieli.
  wykład podczas XXIII SDM

  Wszelkie prawa zastrzeżone! Copyright © MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne.

  MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne
  ul. Wrocławska 45, 58 - 309 Wałbrzych
  tel. 74 843 43 09, 74 664 89 10, 513 131 163, faks 74 849 06 90, 74 664 89 10
  e-mail: list@matejuk.pl   www: matejuk.pl