Używamy jedynie niezbędnych plików tekstowych zwanych "cookies" ("ciasteczka"). Więcej w naszej polityce prywatności >>

MATEMATYCZNE PRETEKSTY

 
Konkurs Matematyczne Preteksty - regulamin

 
Uwaga!
Zmiana Regulaminu, począwszy od edycji 2015/2016:
1) zwiększenie liczby uczestników II etapu Konkursu - p. 3
2) rozpoczęcie Konkursu w I semestrze roku szkolnego - p. 2.
Data wprowadzenia zmiany: 11 lipca 2015 r.

1. Wstęp.
2. Harmonogram edycji 2015/2016.
3. Punkty i ranking uczestników.
4. Nagrody i upominki dla uczestników.
5. Nagrody i upominki dla przedszkoli/szkół i koordynatorów.
6. Finanse.
7. Uwagi końcowe.

 
1. Wstęp.
1.1. Uczestnikiem Konkursu Matematyczne Preteksty (KMP) może być wychowanek przedszkola, uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej albo osoba kształcona w systemie edukacji domowej, jeśli zgłosi swój udział w ramach jednej z placówek biorących udział w Konkursie, po uzyskaniu zgody koordynatora Konkursu w tej placówce.
     Przedszkole traktowane jest jako klasa 0 szkoły podstawowej i tak też musi być zgłaszane do KMP.

1.2. Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie.
     W przypadku uczestników z przedszkola lub z klas 0, 1, 2 lub 3 szkoły podstawowej, rodzice lub inni opiekunowie mogą pomagać przy czytaniu tekstu konkursowego i treści zadań.

1.3. Uczestnicy mogą rozwiązywać zadania od chwili ich opublikowania, oczekując na przydzielenie im indywidualnych [identyfikatorów uczestników], niezbędnych do późniejszego przekazania nam odpowiedzi do zadań.

1.4. Konkurs rozgrywany jest w 13 kategoriach:
przedszkole lub klasa 0 szkoły podstawowej - kategoria SP0,
klasa 1 szkoły podstawowej - kategoria SP1,
klasa 2 szkoły podstawowej - kategoria SP2,
klasa 3 szkoły podstawowej - kategoria SP3,
klasa 4 szkoły podstawowej - kategoria SP4,
klasa 5 szkoły podstawowej - kategoria SP5,
klasa 6 szkoły podstawowej - kategoria SP6,
klasa 1 gimnazjum - kategoria GIM1,
klasa 2 gimnazjum - kategoria GIM2,
klasa 3 gimnazjum - kategoria GIM3,
klasa 1 szkoły ponadgimnazjalnej - kategoria PG1,
klasa 2 szkoły ponadgimnazjalnej - kategoria PG2,
klasa 3 lub 4 szkoły ponadgimnazjalnej - kategoria PG3.

1.5. Organizatorem Konkursu jest firma MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne Marek Matejuk, z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 45 (
www.matejuk.pl).

 
2. Harmonogram edycji 2015/2016.
2.1. W każdej placówce zgłoszonej do Konkursu funkcjonuje jeden koordynator Konkursu. Może nim być wychowawca/nauczyciel lub rodzic.
     Jedna osoba może być koordynatorem Konkursu w kilku placówkach.
     Koordynator Konkursu przekazuje wychowankom/uczniom i ich rodzicom wstępne informacje o Konkursie i zaprasza do udziału w nim, jednocześnie zgłaszając chęć udziału placówki w Konkursie poprzez stronę internetową
http://www.matejuk.pl/mp/kmp_szk.htm, a w przypadku przeciążenia serwera poprzez stronę https://docs.google.com/forms/d/1y_JPlJaPJi7Z5yEdYgzjW-VG4IAIkpp99xdP4UN9mFw.
     Powyższe zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem, że koordynator Konkursu uzyskał zgodę dyrekcji swojej placówki na udział w Konkursie i został wyznaczony do jego przeprowadzenia.
     Po zarejestrowaniu takiego zgłoszenia i zweryfikowaniu danych, przekażemy koordynatorowi Konkursu [identyfikator placówki], co powinno nastąpić w ciągu 7 dni.

     Można zgłaszać udział placówki przed opublikowaniem zadań bieżącej edycji Konkursu. Uczestnicy również mogą zgłaszać się przed opublikowaniem zadań bieżącej edycji Konkursu, po otrzymaniu - aktualnego w danym roku - [identyfikatora placówki] od koordynatora Konkursu.

    Przedszkola lub szkoły zgłaszają się do Konkursu do 18 stycznia 2016 r.

2.2. Koordynator Konkursu przekazuje wychowankom/uczniom swojej placówki lub ich rodzicom nasz [identyfikator placówki].
     Wychowankowie/uczniowie lub ich rodzice używają go do indywidualnego zgłaszania chęci uczestnictwa w Konkursie poprzez stronę internetową http://www.matejuk.pl/mp/kmp_ucz.htm, a w przypadku przeciążenia serwera poprzez stronę https://docs.google.com/forms/d/1N9Y3z6yykv7HEPSVdgffwarCFNbz32ILOLspD8tpgmw.
     Uczestników niepełnoletnich zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni.
     Jeżeli uczestnik (jego rodzic lub opiekun prawny) nie posiada konta poczty elektronicznej lub istnieje inny bardzo ważny powód uniemożliwiający samodzielne zgłoszenie się uczestnika to - wyjątkowo - zgłoszenia takiego uczestnika może dokonać koordynator Konkursu.

     Aktualizacje list uczestników, zawierających również ich indywidualne [identyfikatory uczestników], dostępnych tylko koordynatorom Konkursu, wykonywane są co 7 dni.

     Uczestnicy zgłaszają się jak najwcześniej do udziału w Konkursie, po otrzymaniu [identyfikatora placówki] od koordynatora Konkursu, bo wówczas wcześniej otrzymają oni indywidualne [identyfikatory uczestników], niezbędne do późniejszego przesyłania swoich odpowiedzi do zadań.
     Ostateczny termin zgłaszania się uczestników to 25 stycznia 2016 r.

2.3. Zarejestrowani uczestnicy otrzymują swoje indywidualne [identyfikatory uczestnika] wyłącznie od koordynatora Konkursu.
     Uczestnicy używają tych identyfikatorów od 2 lutego 2016 r., do indywidualnego przesyłania odpowiedzi do zadań poprzez stronę internetową http://www.matejuk.pl/mp/kmp_odp.htm, a w przypadku przeciążenia serwera poprzez stronę https://docs.google.com/forms/d/1_6bX24zLKJDmGCK5bRYFdG3nWP_Dvxk7F-bRGUhr6OU.
     Uczestnik może tylko jeden raz przesłać zestaw swoich odpowiedzi do zadań. Ponownie przesłane uzupełniania lub poprawki, wcześniej wysłanego zestawu odpowiedzi, nie będą brane pod uwagę.

     Ostateczny termin przesłania odpowiedzi przez uczestników to 8 lutego 2016 r.

2.4. Poprawne odpowiedzi do zadań pierwszego etapu zostaną opublikowane do 24 lutego 2016 r. a do 1 marca 2016 r. koordynatorzy Konkursu otrzymają wyniki swoich uczestników w pierwszym etapie Konkursu, wraz z informacją o osobach zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu.
     Ewentualne odwołania od wyników mogą być składane do 3 marca 2016 r., wyłącznie przez koordynatorów Konkursu.

2.5. Drugi etap Konkursu odbędzie się jednego z dni: 10 albo 11 albo 12 marca 2016 r., w zależności od decyzji koordynatora Konkursu, w placówce uczestników i będzie miał formę jednorazowego testu pisemnego.
     Wszyscy uczestnicy Konkursu z jednej placówki piszą ten test jednego dnia i rozpoczynają pisanie o tej samej porze.
     Test konkursowy powinien trwać co najwyżej 90 minut. Czas jego rozpoczęcia w danej placówce ustala koordynator Konkursu.
     Koordynatorzy Konkursu otrzymają koperty z zadaniami i kartami odpowiedzi do drugiego etapu, dla każdego zakwalifikowanego uczestnika, do 8 marca 2016 r.
     Koperty z zadaniami i kartami odpowiedzi mogą zostać otwarte najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem testu, tylko w obecności uczestników zgromadzonych w sali, w której będą oni rozwiązywali zadania testowe.

     Pracę w sali nadzoruje koordynator Konkursu lub osoby przez niego wyznaczone.
     Pracę w sali, w której rozwiązują zadania uczestnicy kategorii SP0, SP1, SP2 lub SP3, może nadzorować jednocześnie więcej niż jedna osoba.
     Uczestnicy rywalizujący w tej samej kategorii nie mogą mieć sąsiadujących miejsc.
     Uczestnicy kategorii SP0, SP1, SP2 lub SP3 powinni rozwiązywać test w sali, w której nie będzie starszych uczestników. Osoby nadzorujące mogą wówczas czytać na głos tekst konkursowy i  pytania do niego. W trakcie pracy tych uczestników i na ich prośbę, mogą podchodzić do nich i ponawiać czytanie, nie przeszkadzając innym uczestnikom. Opiekunowie sal nie mogą udzialać żadnych wskazówek dotyczących sposobów rozwiązywania zadań.

     Uczestnicy II etapu Konkursu podczas rozwiązywania zadań mogą używać jedynie niezapisanych/niezadrukowanych kartek oraz piszących na niebiesko piór lub długopisów.
     Jeżeli, po rozpoczęciu rozwiązywania zadań, uczestnik opuszcza salę przed zakończeniem Konkursu to pozostawia w sali tekst konkursowy, zadania i kartę odpowiedzi. Jest to równoznaczne z zakończeniem przez niego udziału w Konkursie. Może on wrócić do sali dopiero po zakończeniu rozwiązywania zadań przez ostatnią osobę, ale nie może wówczas dokonywać żadnych dopisków do swojej pracy.
     Uczestnik, który zakończył rozwiązywanie testu, sprawdza poprawność wypełnienia karty odpowiedzi i przekazuje ją opiekunowi swojej sali, po czym opuszcza salę.

     Po zebraniu wszystkich kart odpowiedzi, koordynator Konkursu, w obecności co najmniej dwóch uczestników, pakuje razem te karty i trwale zakleja kopertę/paczkę, zaadresowaną wcześniej do Organizatora. Przesyłka ta zostaje nadana tego samego dnia lub następnego dnia roboczego, listem poleconym zwykłym albo paczką zwykłą.
     Nie będą akceptowane przesyłki nadane później lub takie, które nie dotrą do Organizatora w ciągu tygodnia od ostatniego terminu wysyłki.

2.6. Odpowiedzi do zadań drugiego etapu zostaną opublikowane do 31 marca 2016 r. a do 13 kwietnia 2016 r. koordynatorzy Konkursu otrzymają wyniki końcowe swoich uczestników w drugim etapie Konkursu, wraz z informacją o osobach nagrodzonych.
     Ewentualne odwołania od wyników drugiego etapu mogą być składane do 15 kwietnia 2016 r., wyłącznie przez koordynatorów Konkursu.

2.7. Nagrody i upominki zostaną przekazane na ręce koordynatorów Konkursu najpóźniej do 29 kwietnia 2016 r.
     W dniu odbioru nagród, lub dnia następnego, koordynator Konkursu wysyła Organizatorowi podpisany protokół ich odbioru.
     W przypadku braku zwrotu podpisanego protokołu w ciągu 14 dni, Organizator ma prawo wystawić placówce fakturę za wysłane nagrody.

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych terminów.
     W przypadku wystąpienia takich zmian, Organizator wyśle koordynatorom Konkursu - jeden raz - powiadomienie drogą elektroniczną.

 
3. Punkty i ranking uczestników.
3.1. Przystępując do Konkursu, uczestnik otrzymuje punkty startowe. Doliczane są mu one po udzieleniu odpowiedzi do przynajmniej jednego zadania.
     Uczestnicy z kategorii od SP0 do SP4 otrzymują po 3 punkty startowe.
     Liczba punktów startowych uczestnika z kategorii SP5 lub z kategorii starszej to różnica liczby 5 i jego oceny z matematyki, otrzymanej na koniec poprzedniego roku szkolnego.
     Uczestnicy z lepszymi ocenami z matematyki szkolnej dają w ten sposób honorowe "fory" tym koleżankom i kolegom, którzy jeszcze nie ujawnili swoich talentów matematycznych, dodatkowo zachęcając ich do dobrego współzawodnictwa.

3.2. Do liczby punktów startowych uczestnika dodaje się 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W przypadku niepoprawnej odpowiedzi odejmuje się 1 punkt.

3.3. Uczestnicy starają się udzielić odpowiedzi do jak największej liczby zadań.
     Zadania konkursowe nie są uporządkowane zgodnie z rosnącym stopniem trudności, co oznacza, że po zadaniu trudnym może znaleźć się zadanie łatwe.

     Do II etapu Konkursu zostaje zakwalifikowanych:
1) 5% liczby wszystkich uczestników każdej kategorii konkursowej, którzy uzyskali w swojej kategorii najlepsze wyniki w skali ogólnopolskiej,
2) 5% liczby uczestników każdej kategorii konkursowej, pomniejszonej o liczbę uczestników zakwalifikowanych w ramach wyżej wymienionej puli 1), którzy uzyskali w swojej kategorii najlepsze wyniki w skali swojej placówki.
     Organizator Konkursu może złagodzić lub zaostrzyć kryterium procentowe progu kwalifikacyjnego do drugiego etapu. Może on także zastosować kryterium wieku, w przypadku uczestników z równą liczbą punktów. Kwalifikowany jest wówczas uczestnik młodszy, o czym decyduje data urodzenia.
     Jeżeli zaistnieje potrzeba zastosowania dodatkowego kryterium kwalifikacyjnego to brany jest pod uwagę czas przesłania zestawu odpowiedzi do zadań. Kwalifikowany jest wówczas uczestnik, który przesłał odpowiedzi wcześniej.

3.4. Ci uczestnicy drugiego etapu, którzy uzyskają największe liczby punktów w swojej kategorii, zostają zwycięzcami Konkursu Matematyczne Preteksty w tej kategorii.
     Ci uczestnicy drugiego etapu, którzy uzyskają największe liczby punktów w ramach klasyfikacji ogólnej, bez podziału na kategorie konkursowe, zostają zwycięzcami Konkursu Matematyczne Preteksty.
     W każdej z wymienionych klasyfikacji nagradzane są 3 pierwsze miejsca, mogące również być zajmowane "ex aequo". Może tu być także zastosowane kryterium wieku, preferujące uczestników młodszych.
     Organizator Konkursu może przyznać także wyróżnienia innym uczestnikom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki.

 
4. Nagrody i upominki dla uczestników.
4.1. Najważniejszą nagrodą dla każdego uczestnika jest sukces w kształceniu charakteru i osobowości oraz dodatkowe pogłębienie świadomości wsparcia ze strony rodziców lub opiekunów.
     Decyzja o udziale w Konkursie, zwłaszcza jeżeli wiązała się z pokonaniem niechęci lub strachu, świadczy o umiejętności podejmowania wyzwań i walki z trudnościami, a jak wiadomo, jest to jedna z najważniejszych umiejętności w życiu.

4.2. Każdy uczestnik zgłoszony do Konkursu otrzymuje prawo do 10% rabatu na oferowane przez nas pomoce i książki.
     Rabat jest jednorazowy i nie łączy się z innymi naszymi rabatami i promocjami.
     Można go wykorzystać do końca roku szkolnego, w którym odbywa się Konkurs. Przy zamówieniu musi zostać podany [identyfikator uczestnika].
     Zamówienia można przesyłać bezpośrednio na
sklep@matejuk.pl.

4.3. Każdy uczestnik Konkursu, za którego dokonana została terminowa opłata za udział, otrzyma upominek w postaci Radosnego Sześcianu.

4.4. Zwycięzcy drugiego etapu Konkursu i ewentualne wyróżnione osoby otrzymują dyplomy za wynik oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy drugiego etapu otrzymują dyplomy za udział w tym etapie Konkursu.

4.5. Ponieważ środki finansowe na organizaję Konkursu oraz na nagrody i upominki pochodzą z opłat z tytułu uczestnictwa to nagrody rzeczowe zależą od liczby wszystkich uczestników Konkursu.
     Wśród nagród mogą znaleźć się zestawy Radosnych Sześcianów oraz inne pomoce dydaktyczne, książki lub upominki, kupione przez Organizatora lub ufundowane przez ewentualnych sponsorów Konkursu.

4.6. Informacje o zwycięzcach lub wyróżnionych uczestnikach podawane są na stronie internetowej Konkursu.

 
5. Nagrody i upominki dla przedszkoli/szkół i koordynatorów.
5.1. Najważniejszą nagrodą dla szkoły jest możliwość bardzo łatwego, dodatkowego sprawdzenia wielu (albo wszystkich) uczniów w sytuacji, z którą - statystycznie rzecz biorąc - jest najgorzej na Sprawdzianie w klasie szóstej, Egzaminie gimnazjalnym czy na Maturze z matematyki.

5.2. Każde placówka zgłoszona do Konkursu, z której również zgłosili się uczestnicy, otrzymuje prawo do 10% rabatu na oferowane przez nas pomoce i książki.
     Rabat jest jednorazowy i nie łączy się z innymi naszymi rabatami i promocjami.
     Można go wykorzystać do końca roku szkolnego, w którym odbywa się Konkurs. Przy zamówieniu musi zostać podany [identyfikator placówki].
     Zamówienia można przesyłać bezpośrednio na
sklep@matejuk.pl.

5.3. Koordynator Konkursu, z którego placówki zgłosi się co najmniej 50 uczestników, otrzyma od nas upominek.

5.4. Szkoły/przedszkola z największymi liczbami uczestników otrzymają nagrody dla "Najlepszych popularyzatorów Konkursu Matematyczne Preteksty", w postaci promocyjnych zestawów Radosnych Sześcianów (http://www.matejuk.pl/happy/hc_promocje.htm), innych pomocy dydaktycznych, książek lub upominków.

 
6. Finanse.
6.1. Konkurs jest płatny a środki finansowe na jego organizaję oraz na nagrody pochodzą z opłat z tytułu uczestnictwa. Jednorazowy koszt uczestnictwa to 3 zł.

6.2. Jeżeli opłatę za udział uczestników wnosi Rada Rodziców albo inna instytucja, dla której potrzebna będzie faktura VAT, to dane tej instytucji muszą zostać podane przy zgłoszeniu przedszkola/szkoły do Konkursu a w tytule przelewu należy koniecznie zaznaczyć "Prosimy o fakturę" oraz podać [identyfikator placówki].
     W wyjątkowych wypadkach koordynator Konkursu może przesłać dane takiej instytucji po zgłoszeniu przedszkola/szkoły, nie później jednak niż na 3 dni przed dokonaniem wpłaty.
     W przeciwnym wypadku faktura nie będzie mogła być wystawiona, ponieważ wcześniej zniszczeniu ulegnie paragon fiskalny, wystawiony dla danej wpłaty.

6.3. Jeżeli opłata za udział uczestników pochodzi ze zbiórki od nich to koordynator Konkursu dokonuje wpłat zbiorczych - jednorazowych lub częściowych.

6.4. Wszystkie wpłaty muszą zostać dokonane najpóźniej do 5 lutego 2016 r., na konto bankowe Organizatora, podane do wiadomości koordynatora Konkursu wraz z przydzielonym aktualnym [identyfikatorem placówki].
     W tytule każdej wpłaty musi się znaleźć [identyfikator placówki]. W przeciwnym wypadku wpłata może nie zostać właściwie zarejestrowana i zgłoszeni uczestnicy zostaną pozbawieni możliwości udziału w Konkursie. Zwrot takiej wpłaty nastąpi po zakończeniu Konkursu.
     Brak pełnej wpłaty z danej placówki, w wymaganym terminie, może spowodować nierozpatrywanie odpowiedzi przesłanych przez uczestników z tej placówki.

6.5. Uczestnicy nie dokonują wpłat indywidualnych. Wpłat może dokonywać tylko koordynator konkursu lub Rada Rodziców.
      Ewentualne niewłaściwie dokonane wpłaty zostaną rozliczone po zakończeniu Konkursu.

 
7. Uwagi końcowe.
7.1. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji Konkursu na terenie przedszkola/szkoły rozstrzyga koordynator Konkursu.

7.2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

7.3. Wszelkie prawa autorskie, w szczególności do tekstów konkursowych oraz zadań, są zastrzeżone i należą do Organizatora Konkursu.

7.4. Dane osobowe koordynatorów Konkursu oraz uczestników zostały zgłoszone do rejestracji u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7.5. Organizator wierzy w to, że każdy uczestnik oraz jego rodzice lub opiekunowie wiedzą, iż niesamodzielne rozwiązywanie zadań jest kłamstwem wobec Organizatora oraz oszustwem w stosunku do koleżanek i kolegów, więc żaden uczestnik na pewno nie będzie tak postępował (zgodnie z akceptacją p. 1.2. tego Regulaminu).
     Jeżeli jednak zdarzyłaby się, niestety, sytuacja wskazująca na taką właśnie niesamodzielną pracę to Organizator ma prawo do zweryfikowania wyników tej pracy w dowolny, wybrany przez siebie sposób.
     Potwierdzenie niesamodzielności pracy lub odmowa poddania się takiej weryfikacji oznacza dyskwalifikację uczestnika lub przedszkola/szkoły.

7.6. Organizator zastrzega sobie - niewyłączne - prawo do życzenia wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom lub opiekunom jak najlepszej zabawy i jak najlepszych wyników, a koordynatorom Konkursu jak największej liczby uczestników, dostarczających olbrzymiej radości :)

 • Dobre słowo
 • O konkursie - komentarz autora
 • Korzyści z udziału
 • Zadania I etapu konkursu edycji 2014/2015
 • Zgłoszenie do konkursu szkoły/przedszkola
 • Zgłoszenie uczestnika do konkursu
 • Przesyłanie odpowiedzi do zadań I etapu konkursu
 • Odpowiedzi do zadań I etapu konkursu edycji 2014/2015
 • Odpowiedzi do zadań II etapu konkursu edycji 2014/2015
 • Zwycięzcy konkursu
 • Zasięg konkursu
 • Strona główna konkursu

 • warsztaty dla nauczycieli


 • inne matematyczne preteksty
 • wykład podczas XXIII SDM

 • Książki:
 • "Matematyczne Preteksty. 50 zadań. Arkusze dla ucznia" NEW! • "Matematyczne Preteksty. 50 zadań" • Radosne Sześciany:  W ramach XXIII Szkoły Dydaktyki Matematyki odbył się 04-09-2009, na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, wykład i warsztaty dla nauczycieli.
  wykład podczas XXIII SDM

  Wszelkie prawa zastrzeżone! Copyright © MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne.

  MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne
  ul. Wrocławska 45, 58 - 309 Wałbrzych
  tel. 74 843 43 09, 74 664 89 10, 513 131 163, faks 74 849 06 90, 74 664 89 10
  e-mail: konkurs@MatPret.pl   www: matejuk.pl